Tingimused

INVEST IN OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

 1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi „Kord“) reguleerib Invest IN OÜ OÜ (registrikood 12209917, asukoht Madara 31, Tallinna linn, Harju maakond, 10613, e-post info@kiirautolaen.ee,  edaspidi „Hupoteeklaen.ee“ (kaubamärk)) poolt vastutava töötlejana liisingutaotluse esitanud isikute (edaspidi „Klient“) isikuandmete töölemise põhimõtteid. Kui Klient sõlmib Invest IN-ga lepingu, kohaldatakse käesolevat Korda Kliendi isikuandmete töötlemisele lepingus sätestatud erisustega.
 2. Liisingutaotluse esitamisel annab Klient Invest IN-le nõusoleku, et Invest IN-le avaldatud andmeid (s.h. nimi, kontaktandmed ja aadress, andmed sissetulekute ja rahaliste kohustuste kohta) ja Invest IN poolt kolmandatelt isikutelt kogutud Kliendi maksekäitumist ja muid lepingu sõlmimiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse Korras sätestatud viisil ja ulatuses.
 3. Invest IN töötleb (s.h. kogub Kliendilt ja kolmandatelt isikutelt) Kliendi isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel nende saavutamiseks vajalikus ulatuses ja mahus:
  1.  Kliendi krediidivõimelisuse ja maksekäitumuse hindamine;
  3.2.  Kliendi liisingutaotluse töötlemine ja lepingu ettevalmistamine;
  3.3.  Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine ja lepingu täitmise tagamine;
  3.4. Turunduslikel eesmärkidel Kliendile informatsiooni, reklaami, pakkumiste vms edastamine. Kliendil on õigus valida, milliseid teavitusi ja pakkumisi Invest IN-lt saada ning keelduda ilma vastava omapoolse päringuta Invest IN-lt pakkumiste saamisest. Juhised, kuidas edasistest pakkumistest ja reklaamist keelduda, on avaldatud pakkumise või reklaami juures;
  3.5.  Krediidihinnangute ning raportite koostamine;
  3.6.  Turundus- ning tarbijaharjumuste uuringute  ning otseturustuse korraldamine;
  3.7.  Statistika koostamine.
 4. Invest IN võib volitada isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi „Volitatud töötleja“) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Invest IN sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsena ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise.
 5. Lisaks õigusaktides sätestatud isikutele võib Invest IN edastada Kliendi isikuandmeid:
  1. Invest IN-ga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele ja Invest IN äripartneritele (s.h. õigus- ja muudele nõustajatele ja konsultantidele), kellele on vastavate andmete edastamine vajalik Korras sätestatud eesmärkidel ning tingimusel;
  5.2.  Isikutele, kellele Kliendiga sõlmitud lepingust tulenevad nõuded on loovutatud ja nimetatud nõuete potentsiaalsetele omandajatele;
  5.3. Kliendi lepinguliste kohustuste täitmata jätmisel AS-ile Krediidiinfo või muudele isikutele, kes tegelevad krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks või muul sarnasel eesmärgil andmete avaldamisega kolmandatele isikutele, s.h. maksehäireregistrit või muud krediidireitinguid või hinnanguid koostavad isikud.
 6. Kliendil on õigus saada Invest IN-lt tema kohta käivaid isikuandmeid, võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil.
 7. Isikuandmeid puudutavad taotlused tuleb esitada kirjalikult, allkirjastades need Invest IN esinduses ning esitades isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi, või saates digitaalselt allkirjastatud taotluse Invest IN e‑posti aadressile. Invest IN vaatab taotluse läbi 5 tööpäeva jooksul, kui puudub mõjuv põhjus pikema tähtaja rakendamiseks.
 8. Avaldus ja üldtingimused (lisa1)
 9. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht (lisa2)
 10. Autolaenu lepingueelne teave (lisa 3)
click fraud detection